Programma's

Algemeen bestuur

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Rekening 2019

Vastgestelde Begroting 2020

Gewijzigde Begroting 2020

Rekening 2020

Lasten

3.484

2.706

2.803

2.716

Baten

789

631

596

615

Saldo

2.695

2.075

2.207

2.101

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

Saldo na bestemming

2.695

2.075

2.207

2.101

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ?

Lasten
In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de lasten € 87.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 54.000 lager.

De loonkosten zijn € 33.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

De belangrijkste verschillen:

  • Vanuit het Rijk is extra budget ontvangen voor het organiseren van de landelijke verkiezingen in 2021. Dit budget wordt uitgegeven in 2021 en daarom wordt voorgesteld bij de resultaatbestemming om dit budget over te hevelen. (€ 31.000 voordelig)
  • Extra storting in de voorziening uitkeringsverplichting voormalig personeel (€ 51.000 nadelig)
  • Lagere uitgaven van regiobudgetten (€ 54.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2021.
  • Lagere uitgaven bij publiekszaken, w.o. minder verstrekte rijbewijzen en ID kaarten als gevolg van COVID-19 (€ 23.000 voordelig)

Baten

In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn er geen noemenswaardige verschillen in de baten.

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45