Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding
Deze paragraaf geeft informatie over de mate waarin de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te vangen.
In het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ is aangegeven dat het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle niet-kwantificeerbare risico's.

 • De (beschikbare) weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken of om niet voorziene daling van inkomsten te compenseren.
 • Niet gekwantificeerde risico's zijn gebeurtenissen waaraan geen bestuurskeuze ten grondslag ligt en waarvoor geen voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Deze kunnen van materiële betekenis zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie.

In deze paragraaf zijn opgenomen:

 1. de vermogenspositie
 2. de kengetallen van de financiële positie
 3. de beschikbare weerstandscapaciteit

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad dat de begroting in continuïteit sluitend is. Een precies sluitende begroting zonder weerstandsvermogen betekent echter dat er geen ruimte is voor tegenvallers. Hierdoor kan de uitvoering van de programma’s in gevaar komen. Een financiële buffer is daarom noodzakelijk. Hoe groot die buffer moet zijn hangt af van het risicoprofiel van de gemeente. Factoren die hierbij een rol spelen (onder andere): sociale structuur, groeipotenties en interne bedrijfsvoering.

Vermogenspositie
Om een inzicht te geven in de vermogenspositie van de gemeente is hieronder de balans per 31 december 2019 en 2020 weergegeven
(bedragen x € 1.000).

ACTIVA

Rekening 
31-12-2019

Begroting
31-12-2020

Rekening 
31-12-2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa

398

0

600

Materiële vaste activa

49.693

53.992

52.128

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

77

77

77

- Leningen aan woningbouwcorporaties

4.044

2.780

2.780

- Overige langlopende geldleningen

2.570

3.483

2.624

- Uitzettingen met een looptijd > 1 jr

177

0

0

Totaal vaste activa

56.959

60.332

58.209

Vlottende activa

- Onderhanden werk (BIE)

39.778

42.548

32.795

- Voorraad

17

0

11

- Uitzettingen looptijd < 1 jaar

11.256

6.500

24.638

- Liquide middelen

409

400

424

- Overlopende activa

1.765

100

1.563

Totaal vlottende activa

53.225

49.548

59.431

Totaal activa

110.184

109.880

117.640

PASSIVA

Rekening 

Begroting

Rekening 

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2020

Vaste passiva

Eigen vermogen

- Algemene reserves

25.749

19.508

22.818

- Bestemmingsreserves

60.774

66.178

59.510

- Resultaat

580

0

3.094

Totaal eigen vermogen

87.103

85.686

85.422

Voorzieningen

13.867

13.703

13.640

Vaste schulden (looptijd > 1 jaar)

178

0

150

Totaal vreemd vermogen lang

14.045

13.703

13.790

Vlottende passiva

- Netto vlottende schulden (looptijd < 1 jr)

7.489

6.491

13.026

- Overlopende passiva

1.547

4.000

5.402

Totaal vlottende passiva

9.036

10.491

18.428

Totaal passiva

110.184

109.880

117.640

 

Kengetallen financiële positie

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

Netto schuldquote

-6,1%

9,3%

-9,8%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-15,2%

0,9%

-16,4%

Solvabiliteitsratio

79,1%

74,8%

72,6%

Structurele exploitatieruimte

1,0%

2,0%

1,3%

Grondexploitatie

55,0%

57,0%

40,0%

Belastingcapaciteit

92,6%

95,6%

95,6%

Toelichting gehanteerde kengetallen

 • Netto schuldquote (%):
  biedt inzicht in het niveau van de schulden ten opzichte van de eigen middelen. Hoe lager het percentage is, hoe gunstiger de financiële positie.  Het percentage van -9,8% betekent dat er geen schuld is.
 • Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (%):
  wordt berekend overeenkomstig de netto schuldquote, vermeerderd met leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen. Dit kengetal houdt ook rekening met de risico's die gelopen worden bij voornoemde partijen. Hoe lager het percentage is, hoe gunstiger de financiële positie . Het percentage van -16,4% betekent dat er, inclusief de correctie voor de verstrekte leningen per saldo geen schuld is (er zijn per saldo meer geldleningen verstrekt dan opgenomen).
 • Solvabiliteitsratio (%):
  geeft inzicht in hoeverre we in staat zijn om aan de financiële verplichtingen op lange termijn te voldoen. Berekend is het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. Hoe hoger het percentage, hoe beter  we in staat zijn om aan onze toekomstige financiële verplichtingen te voldoen. Anders gesteld: hoe hoger ons eigen vermogen is ten opzichte van het totale vermogen, hoe beter we in staat zijn om onze verplichtingen op de lange termijn na te komen. Met een solvabiliteitsratio van 72,6% zijn wij in de toekomst in staat om aan onze financiële verplichtingen te voldoen.
 • Structurele exploitatieruimte (%):
  dit kengetal berekent de structurele baten minus lasten, gecorrigeerd met structurele mutaties in reserves gedeeld door de totale baten gecorrigeerd met structurele mutaties in reserves uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger het percentage hoe meer ruimte er is voor structurele uitgaven. In financieel opzicht moet ernaar worden gestreefd om structurele lasten zoveel mogelijk af te dekken door structurele baten. Het percentage is > 0%. Dit betekent dat sprake is van een gezonde balans tussen de structurele uitgaven en de structurele baten.
 • Grondexploitatie (%):
  geeft de verhouding weer tussen de waarde van gronden ten opzichte van de totale baten exclusief mutaties in de reserves. Investeringen in grondexploitaties worden verwerkt in de waarde van de gronden en verhogen onze risico's (en verhogen de waarde van het kengetal). Gerealiseerde verkoopopbrengsten verlagen de waarde van de gronden (en verlagen de waarde van het kengetal). Best heeft op dit moment relatief veel bouwgronden in exploitatie.
 • Belastingcapaciteit (%):
  vergelijkt de lokale lastendruk van een meerpersoonshuishouden in Best met gemiddelde WOZ-waarde voor OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing met de gemiddelde landelijke lastendruk voor een meerpersoons huishouden met gemiddelde WOZ-waarde voor ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Een percentage van 95,6% betekent dat de lokale lastendruk lager is dan de landelijk gemiddelde lastendruk.

De berekende kengetallen zijn op basis van normen van het Rijk in te delen in 3 categorieën:

 • categorie A: minst risicovol
 • categorie B: gemiddeld risicovol
 • categorie C: meest risicovol

In onderstaande tabel worden de kengetallen van Best naast de normen van het Rijk gezet en voorzien van een kwalificatie:

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Kengetal rekening 2020

Kwalificatie Best

Netto schuldquote                       

< 90%

tussen 90% en 130%

> 130%

-9,8%

A

Netto schuldquote gecorrigeerd 

< 90%

tussen 90% en 130%

> 130%

-16,4%

A

Solvabiliteitsratio

> 50%

tussen 20% en 50%

< 20%

72,6%

A

Structurele exploitatieruimte

> 0%

0%

< 0%

1,3%

A

Grondexploitatie

< 20%

tussen 20% en 35%

> 35%

40,0%

C

Belastingcapaciteit

< 95%

tussen 95% en 105%

> 105%

95,6%

B

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente is als volgt opgebouwd:

 • onbenutte belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • budget voor het doen van onvoorziene uitgaven
 • vrije algemene reserve
 • stille reserves: het verschil tussen de actuele liquidatiewaarde en de boekwaarde van activa (gemeentelijke eigendommen).

In de onderstaande tabel is de beschikbare weerstandscapaciteit weergegeven:

Weerstandscapaciteit

Bedrag x € 1.000

Jaarlijkse exploitatie :

Onbenutte belastingcapaciteit OZB
Stelpost voor onvoorziene uitgaven

  3.895
      23

Totaal weerstandscapaciteit in de jaarlijkse exploitatie

  3.918

Vermogenssfeer per 31 december 2020:
Vrije algemene reserve
Stille reserves

   22.818
  1.917

Totaal weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer

  24.735

Voor het afdekken van risico's gebruiken wij alleen de weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer.

Schades 2020
In de primaire begroting 2020 stonden de plannen voor 2020, inclusies benodigde financiële middelen. Echter, we kunnen financiële tegenvallers krijgen die vooraf niet begroot waren. In de verschillenanalyse is beschreven of er extra lasten of tegenvallende opbrengsten zijn geweest op de verschillende onderdelen.  

Grondexploitaties
We hebben voor de grondexploitaties € 14.153.976 nodig als buffer om risico’s op te vangen. We hebben hier nu € 16.589.904 voor gereserveerd. Omdat we meer gereserveerd hebben dan we denken nodig te hebben, storten we € 2.435.928 terug in de vrije algemene reserve.

Frauderisicoanalyse
We hebben beheersmaatregelen genomen om de kans op fraude te reduceren. Volgens planning zouden we in 2020 zeven beheersmaatregelen zoals benoemd in de frauderisicoanalyse uitvoeren. We hebben in 2020 vier van de zeven beheersmaatregelen afgerond. Drie maatregelen worden in 2021 afgerond.

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45