Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

ALGEMEEN
Deze paragraaf geeft inzicht in diverse gemeentelijke belastingen en heffingen.

BELEIDSUITGANGSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN
De tarieven zijn in 2020 gecorrigeerd voor inflatie. Verschillen ten opzichte van de raming in de begroting 2020 ontstonden daarom met name door lagere hoeveelheden / aantallen.
Leges mogen maximaal 100% kostendekkend zijn, waarbij kruissubsidiëring is toegestaan. Dit betekent dat de gemiddelde kostendekking voor alle leges in één belastingverordening maximaal 100% mag zijn. Gemiddeld ligt kostendekkendheid ruim onder de 100% Dit komt omdat sommige tarieven zijn gemaximeerd. Daarnaast hangt de hoogte van leges af van wat de beleidsdoelstelling ervan was. Verder speelde in 2020 Covid-19 een rol. Daar waar sprake was van lagere opbrengsten die te relateren waren aan Covid-19 is compensatie ontvangen van het Rijk.

KOSTEN VAN HEFFING EN INVORDERING
Om belastingen en heffingen te kunnen innen, worden kosten gemaakt. Dit zijn de zogenaamde perceptiekosten. Deze perceptiekosten waren in 2020 te relateren aan de volgende soorten belastingen en heffingen: ozb, precariobelasting, toeristenbelasting, bouwgrondbelasting, reclamebelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De perceptiekosten in 2020 waren € 282.000. De totale opbrengst van de belastingen en heffingen was in 2020         € 13.313.895. De perceptiekosten waren € 310.621 en daarmee 2,33% van de opbrengst.

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN
Wettelijk is bepaald welke belastingen de gemeente mag heffen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de belastingen en heffingen in 2020 met daarbij de opbrengst per belasting of heffing:

Opbrengsten belastingen, leges en heffingen*

Werkelijk 2019

Begroting 2020 (W)

Werkelijk 2020

Belastingen:

Onroerende-zaakbelastingen

5.350.509

5.824.000

5.821.327

Bouwgrondbelasting

2.404

2.404

2.343

Reclamebelasting

61.896

64.826

53.253

Precariobelasting

94.017

96.225

80.445

Toeristenbelasting

49.971

55.295

72.000

Totaal belasting opbrengsten:

5.558.797

6.042.750

6.029.368

Leges en heffingen:

Leges titel 1 (o.a. leges burgerzaken, algemene       plaatselijke verordening, kabels en leidingen)

541.103

550.060

478.760

Leges titel 2 (o.a. leges WABO en milieu)

1.543.896

877.930

1.045.005

Leges titel 3 (o.a. leges voor evenementen)

22.709

31.050

1.164

Marktgelden

20.228

26.054

17.209

Afvalstoffenheffing

2.935.751

3.357.443

3.319.687

Rioolheffing

2.344.511

2.389.894

2.407.704

Lijkbezorgingsrechten

2.195

4.067

14.998

Totaal leges en heffingen

7.410.366

7.236.498

7.284.527

Totaal belastingen en leges en heffingen

12.969.163

13.279.248

13.313.895

Gemiddelde lastendruk per gezin

Belasting / heffing:

Rekening 2019

Rekening 2020

Onroerende zaakbelastingen*

272

259

Afvalstoffenheffing

238

 263

Rioolrecht

169

172

Totale lastendruk in Best

679

694

* de gemiddelde lastendruk is berekend door de gemiddeld berekende WOZ-waarde per 1-1-2019 in de Coelo atlas 2020 te vermenigvuldigen met het vastgestelde tarief ozb - woningen in 2020 in Best, 0,0906%.

Vergelijking lastendruk Best in 2020 ten opzichte van de gemiddeld landelijke lastendruk in 2020*

Best

Gemiddeld

Laagst

Hoogst

713

776

573

1.440

* bron Coelo atlas 2020.: de lastendruk hier wijkt af van de tabel 'gemiddelde lastendruk per gezin'. Dit komt doordat Coelo uitgaat van het voorlopige de voorlopige ozb-tarieven uit onze begroting. Op basis van de definitieve woz-waarden zijn de ozb tarieven naar beneden bijgesteld.
Dit verschil treedt echter op bij elke gemeente die de tarieven obv de werkelijke woz waarden aanpast. Om deze reden is ervoor gekozen om voor vergelijkingsdoeleinden met andere gemeenten het door Coelo berekende tarief te hanteren.

Vergelijking lastendruk Best in 2020 ten opzichte van de lastendruk regionaal in 2020*

Best

Eindhoven

Nuenen

Oirschot

Son en Breugel

Veldhoven

713

721

924

828

709

696

** bron Coelo atlas 2020.: de lastendruk hier wijkt af van de tabel 'gemiddelde lastendruk per gezin'. Dit komt doordat Coelo uitgaat van het voorlopige de voorlopige ozb-tarieven uit onze begroting. Op basis van de definitieve woz-waarden zijn de ozb tarieven naar beneden bijgesteld.
Dit verschil treedt echter op bij elke gemeente die de tarieven obv de werkelijke woz waarden aanpast. Om deze reden is ervoor gekozen om voor vergelijkingsdoeleinden met andere gemeenten het door Coelo berekende tarief te hanteren.

Toelichting ontwikkeling lastendruk

Uit de vergelijkingen voor 2020 blijkt  dat de woonlasten in Best laag waren. Zowel in vergelijking met de landelijke als regionale lasten. De gemeente Best stond in 2020 in de landelijk ranglijst voor goedkoopste gemeente qua woonlasten voor meerpersoons-huishoudens op plaats 68 van de 377 gemeenten.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit laat zien hoe de lastendruk zich verhoudt ten opzichte van de landelijk gemiddelde lastendruk. De belastingcapaciteit in 2020 was: 713/776 x 100%= 91,9% (in 2018 91,8%). Hoe lager dit percentage, hoe meer ruimte er beschikbaar is om de belastingen te verhogen.

ONTWIKKELINGEN BELASTINGEN, LEGES EN HEFFINGEN in 2020

Belastingen: onroerende zaak belastingen, reclamebelasting, toeristenbelasting en precariobelasting

Het tarief voor de onroerende zaakbelastingen, reclamebelasting, toeristenbelasting en precariobelasting was in 2020 gemiddeld 1,5% hoger dan in 2019. Dit is overeenkomstig de aangekondigde indexering in de begroting 2020.

Leges en heffingen
Leges zijn vergoedingen voor diverse door de gemeente verleende diensten zoals het behandelen van vergunningsaanvragen en het verstrekken van documenten. Daarnaast gaat dit onderdeel in op de heffingen, waarvan de afvalstoffenheffing en de rioolheffing de belangrijksten zijn. De bevoegdheid tot het heffen van leges is vastgelegd in de Gemeentewet. Met uitzondering van het riool- en de afvalstoffenheffing (hier is 100% kostendekking van toepassing) en de leges waarvoor tarieven worden bepaald door derden, zijn de tarieven in 2020 overeenkomstig begroting 2020 met gemiddeld 1,5% geïndexeerd.

Afvalstoffenheffing

Uitgangspunt bij deze heffing is een 100% kostendekkend tarief. Door wijzigingen in de afvalinzameling en het hierdoor onvoldoende scheiden van afvalstromen, waren de verwerkingskosten in 2020 hoger dan geraamd. Ook waren de opbrengsten van recyclebare afvalstromen lager dan verwacht. De werkelijke kostendekking kwam uit op 77,0%. Inmiddels zijn maatregelen genomen om de kostendekkendheid te verhogen. Zie hiervoor de begroting 2021 paragraaf lokale heffingen en het vastgestelde amendement tarief afvalstoffenheffing 2021

Overzicht kostentoerekening en kostendekking in 2020

Tabel werkelijke kostentoerekening en kostendekking in 2020

Soort  leges

Subtaakveld

Directe toerekeningen

Indirecte toerekeningen -en vanuit sub taakveld 0.4*

Totale lasten

Totale opbrengsten

Totale opbrengsten -/- totale lasten

% kosten-dekking

1. Leges

Titel 1: Leges Algemene dienstverlening

Leges burgerlijke stand

0.2

17.585

13.285

30.870

40.221

9.351

130%

Leges reisdocumenten

0.2

124.379

67.603

191.982

88.852

-103.130

46%

Leges rijbewijzen

0.2

78.088

33.692

111.780

136.909

25.129

122%

Leges verstrekkingen BRS

0.2

56.925

5.615

62.540

11.851

-50.689

19%

Leges overige publiekszaken

0.2

47.303

14.974

62.277

43.458

-18.819

70%

Leges APV*

2.1

140.520

122.883

263.403

12.288

-251.115

5%

Leges leggen kabels en leidingen

2.1

42.486

21.139

63.625

130.440

66.815

205%

Totaal leges titel 1:

507.286

279.191

786.477

464.019

-322.458

59%

Titel 2:Leges fysieke leefomgeving/omgevings-

vergunning

Vergunningverlening milieu 

8.3

30.439

12.716

43.155

26.915

-16.240

62%

Vergunningverlening ruimtelijke 

regelgeving

8.3

497.356

255.041

752.397

1.002.745

250.248

133%

Leges principeverzoeken (IPNI)

8.3

118.768

94.450

213.218

15.345

-197.873

7%

Totaal leges titel 2:

646.563

362.207

1.008.770

1.045.005

36.235

104%

Titel 3: Leges Europese dienstenrichtlijn

Leges voor horeca, evenementen en overig

1.2

119.778

104.745

224.523

1.164

-223.359

< 1%

Totaal leges titel 3:

119.778

104.745

224.523

1.164

-223.359

< 1%

Totaal leges titel 1 t/m 3

1.273.627

746.143

2.019.770

1.510.188

-509.582

75%

Overige heffingen

Marktgeld

3.3

38.410

22.913

61.323

17.209

-44.114

28%

Lijkbezorgingsrechten

7.5

5.866

2.315

8.181

14.998

6.817

183%

Afvalstoffenheffing**

7.3

4.802.833

106.784

4.909.617

3.778.938

-1.130.679

77%

Rioolheffing

7.2

2.344.535

214.515

2.559.050

2.480.558

-78.492

97%

Totaal  Overige heffingen

7.191.644

346.527

7.538.171

6.291.703

-1.246.468

83%

Totaal heffingen / leges

8.465.271

1.092.670

9.557.941

7.801.891

-1.756.050

82%

* Cf begroting 2020.
** Inclusief baten en lasten milieustraat

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45