Programma's

Openbare orde en veiligheid

Dit programma is gericht op integraal veiligheidsbeleid, een onderwerp waarin gemeente, politie, brandweer, GGD, justitie, belastingdienst en inwoners ieder hun eigen rol hebben. De gemeente is regievoerder. Er is nadrukkelijk met alle partners samengewerkt aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best. Het versterken van de verbinding tussen veiligheid en zorg is steeds essentiëler, zeker gelet op actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Hierbij zijn duidelijk vorderingen gemaakt.
De aanpak van Covid-19 heeft nog maar weer eens extra aangetoond hoe essentieel het is om (gezondheids)zorg en veiligheid met elkaar te koppelen. De samenwerking op (sub)regionaal- en lokaal niveau heeft tot zover goed gerendeerd. De juiste balans is gevonden tussen enerzijds pro-actie/preventie en anderzijds repressie. Dit vergde voortdurend anticiperend vermogen binnen alle geledingen van de gemeentelijke organisatie en de samenwerkingspartners.

Dit programma voorziet ook in externe veiligheidszaken, evenementenbeleid, rampenbestrijding en de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten zoals de Drank- en Horecawet.

De belangrijkste rol die de gemeente heeft in veiligheid en openbare orde betreft de regisserende rol. Er is een Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022 (IVP) opgesteld. Er wordt gestuurd op een professionele uitvoering van de door de raad vastgestelde prioriteiten door alle betrokken veiligheidspartners.
Veel activiteiten in programma 2 vallen daarnaast onder de uitvoerende rol. De gestelde prioriteiten zijn en worden uitgevoerd volgens het IVP 2019-2022, het IVP uitvoeringsplan 2019-2020* en het beleidsplan toezicht en handhaving. Ook wordt er een dienstverlenende rol vervuld, bijvoorbeeld voor vergunningverlening bij evenementen.

*onder invloed van Covid-19 zijn de cijfers m.b.t. woninginbraken en diefstallen uit woningen fors gedaald.

Participatie

Inwoners worden waar mogelijk betrokken bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid en bij het meebeslissen ervan om tot oplossing van problemen te komen. Ook wordt extra geïnvesteerd in maatschappelijke participatie en het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. Een voorbeeld hiervan is het betrekken van inwoners bij het signaleren en gezamenlijk aanpakken van ondermijnende criminaliteit. De bedoeling is om de betrokkenheid van inwoners bij dit onderwerp zo laagdrempelig en veilig mogelijk te organiseren.  Ondermijnende criminaliteit is vaak sterk geworteld, maar ook minder zichtbaar binnen onze samenleving. In bepaalde gevallen wordt het min of meer oogluikend toegestaan. Inwoners zijn niet bereid dit te melden of durven het niet te melden. Een goede communicatie met onze inwoners, het zijn van een sterke overheid en dit ook laten zien, moet de bereidheid om samen mee aan te pakken verbeteren.

Lasten, baten en saldo

Lasten

2.729.167

2,9 %

Baten

257.885

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45