Jaarrekening

Overzicht incidentele lasten en baten

 

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2020

Omschrijving

Res.
gebied

Product

2020
realisatie

Incidentele lasten t.l.v. exploitatie

Programma 1

Inhuur raadsadviseur

1.1

01.01

55.020

Kosten raadsvergaderingn Heerbeeck College i.v.m. Covid-19

1.1

01.01

29.508

Storting in voorziening uitk.verpl. voormalig personeel

1.1

01.02

50.588

135.116

Programma 6

Onderzoekskosten viering 200 jaar Best

6.2

06.15

31.028

Kermis, incidenteel lagere lasten i.v.m. Covid-19

6.2

06.14

-132.000

-100.972

Programma 9

Nadelig saldo afvalverwijdering en -verwerking

9.1

09.01

421.967

Extra lasten afvalinzameling i.v.m. Covid-19

9.1

09.01

300.000

721.967

Programma 10

Beleid/structuurvisie buitengebied

10.1

10.01

44.854

Projectkosten implementatie Omgevingswet 2018

10.1

10.01

191.128

Onderzoek transformatie stationsgebied

10.1

10.01

158.202

Nadelig saldo grondexploitaties

10.1

10.11

577.094

971.278

Programma 11

Omzetting van BAG-WOZ gegevens naar gebruiksoppervlakte

11.1

11.04

46.778

Storting voorziening dubieuze debiteuren

11.1

11.08

47.993

94.771

Programma 12

Extra uitgaven met betrekking tot thuiswerken i.v.m. Covid-19

12.1

12.01

71.228

Onderzoekskosten toekomstige huisvesting gemeentehuis

12.1

12.02

61.856

Extra uitgaven facilitaire zaken etc. i.v.m. Covid-19

12.1

12.03

108.389

Kosten organisatieontwikkeling

12.1

12.05

199.200

440.673

Totaal incidentele lasten tlv exploitatie

2.262.833

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Programma 4

Werkzaamheden.nazorg vanuit GREX Schutboom/Broekstraat

4.1

04.02

47.000

47.000

Programma 7

Transformatiebudget Sociaal Domein 

7.1

07.02

93.637

93.637

Programma 9

Stimulering duurzaamheid

9.1

09.02

42.344

42.344

Programma 12

Opschonen archiefblok 2000-2009

12.1

12.03

20.563

Digitaliseren bouwvergunningen

12.1

12.03

16.800

Laten informatievoorzieningsprojecten

12.1

12.03

269.249

306.612

Totaal incidentele lasten tlv reserves

489.593

Totaal incidentele lasten

2.752.426

Incidentele baten t.g.v. exploitatie

Programma 6

Zwembad, incidenteel lagere baten i.v.m. Covid-19

6.2

06.11

60.000

Kermis, incidenteel lagere baten i.v.m. Covid-19

6.2

06.14

240.000

300.000

Programma 10

Bijdrage landschapsfonds cf exploitatieovereenkomst

10.1

10.01

-283.674

-283.674

Programma 11

Extra compensabele btw re-integratie 2013 t/m 2019

11.1

11.08

-220.990

Ontvangen subsidie ontwikkeling De Vleut

11.1

11.08

-166.133

Vrijval onderhoudsvoorziening J.P. Coenstraat

11.1

11.08

-131.357

-518.480

Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie

-502.154

Incidentele baten t.g.v. reserves

Programma 10

Winstafdracht bouwgrondexploitatie

10.1

10.11

-117.807

-117.807

Totaal incidentele baten t.g.v. reserves

-117.807

Totaal incidentele baten

-619.961

Saldo

2.132.465

Totaal geraamde lasten (excl. resultaat)

83.575.946

Totaal geraamde baten

-81.894.903

Totaal saldo van baten en lasten

1.681.043

Totaal incidentele lasten

2.752.426

Totaal incidentele baten

-619.961

Totaal structurele lasten

80.823.520

Totaal structurele baten

-81.274.942

Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten

-451.422

Structurele toevoegingen aan reserves

1.274.934

Structurele onttrekkingen uit reserves

-1.860.790

Structurele exploitatieruimte (batig)

-1.037.278

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45