Paragrafen

Paragraaf Vastgoed

Ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille

  • In het afgelopen jaar zijn er geen mutaties geweest. Dat wil zeggen dat er geen panden zijn verkocht of leeg zijn komen te staan. Ondanks vele gesprekken is het nog niet gelukt om tot herontwikkeling/verkoop van de panden aan Iman van den Boschstraat 2a en de Dommel 5 over te gaan. Het bestemmingsplan J.P. Coenstraat 40 is nog niet vastgesteld. Wel is besloten om het pand vooruitlopend daarop alvast te slopen.
  • Er is gestart met de nieuwbouw van IKC Platijn in Dijkstraten.
  • De aanbesteding voor de realisatie van IKC De Zevensprong heeft nog niet plaatsgevonden. Voor het eerste deel van de onderzoeksfase was budget beschikbaar. Voor het tweede deel nog niet. Dit budget is beschikbaar gesteld in de raadsvergadering van 14 december.
  • Er is een besluit genomen tot een vervolgonderzoek naar gezamenlijke huisvesting. De basis hiervoor zijn positieve besluiten op de twee projecten: één fysieke toegang en onderzoek naar huisvestingscenario’s. Deze projecten gaan op in één nieuwe vervolgopdracht. Waarbij
  • drie huisvestingsscenario’s verder uitgewerkt gaan worden: het strippen van het huidige gebouw, nieuwbouw op de huidige locatie en nieuwbouw op een andere locatie. Met als uitgangspunt dat nieuwbouw op een andere locatie op eigen grond en aan het Dorpsplein gerealiseerd moet worden .
  • In het kader van het verduurzamen van de panden is bij twee bedrijven een offerte gevraagd voor het uitvoeren van energie prestatie adviezen (EPA). Voor 2 panden is hiervoor een EPA advies gevraagd te weten TODO en de Sporthal. Mede op basis van de hieruit verkregen gegevens is een DMJOP opgesteld voor de gemeentelijke panden. De (meer)investeringen om verder te verduurzamen zijn in het DMJOP opgenomen waarbij we zoveel mogelijk op natuurlijke momenten de vervangingen laten plaatsvinden. Het is de bedoeling om de sporthal volledig van het gas af te halen waarbij de sporthal nagenoeg een energieneutraal gebouw zal zijn.
  • Het huurbeleid van Bestwijzer is herzien. De huurprijs voor een werkplek was hoog en niet marktconform. Er is een nieuwe marktconforme huurprijs per werkplek vastgesteld die voor alle organisaties gelijk is.

Vastgoedportefeuille 2020
De gemeente bezit per 31 december 2020 in totaal 66 vastgoedobjecten. In onderstaande tabel zijn het aantal panden per categorie weergegeven, de bruto vloeroppervlakte (BVO), de boekwaarde per 1-1-2020 en de WOZ waarde per 1-1-2020 (waardepeildatum 1-1-2019).

Vastgoedobject

Beleids-
ondersteunend

Onderwijs en MFA’s

Eigen huisvesting

Proces-
ondersteunend

Commercieel en overig vastgoed

Totaal

Type

sporthal,
molen, jongeren-centrum, brandweer-kazerne zorgloket, etc.

basisscholenMFA’s en voortgezet onderwijs

gemeente-huis en werf

woningen

parkeer-garage, buurthuis, kinder-opvang en leegstaande panden

Aantal vastgoed-objecten

20

12

2

2

30

66

BVO

17.894

34.720

9.875

240

13.983

76.711

Boekwaarde

13.759.340

12.135.023

1.383.760

80.980

4.295.097

31.654.209

WOZ-waarde

20.254.000

27.513.000

7.372.000

632.000

11.097.000

66.868.000

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45