Programma's

Sociaal Domein

Sociaal domein

Dit programma gaat over activiteiten die de gemeente onderneemt om inwoners zo lang mogelijk in staat te stellen om mee te doen in de samenleving. Het programma omvat acties die gericht zijn op inwoners maar ook op de samenleving als geheel. Inwoners worden zo nodig individueel ondersteund wat bij voorkeur een preventief karakter heeft. Vanuit de samenleving wordt veel onderlinge hulp en steun geboden en dit willen wij versterken. We streven naar een inclusieve samenleving. De gemeente heeft meerdere rollen binnen het programma Sociaal Domein:

  • Regisserend en/of meewerkend: meer dan nu gaan we de verbinding met de netwerken van inwoners, organisaties en ondernemers aan. Op deze manier willen we de lokale samenleving stimuleren om meer zaken onderling op te pakken.
  • Dienstverlenend: bij het bieden van voorzieningen jeugdhulp, maatwerkvoorzieningen Wmo, inkomensondersteuning, participatievoorzieningen. Hierbij sluiten we altijd aan bij de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner.
  • Meewerkend en/of faciliterend: bij het stimuleren en faciliteren van inwonersinitiatieven op sociaal terrein.

Notitie Integraal sociaal domein
Met het vaststellen van de notitie Integraal sociaal domein ligt de focus op het uitvoeren van het beleid (bron: Beleidsakkoord 2018 - 2021). De komende jaren werken we hier gestructureerd aan. In 2020 is verder uitwerking gegeven aan deze notitie.
Inclusieve samenleving
Het plan van aanpak in 2020 vastgesteld. Dit plan wordt uitgevoerd. In het onderdeel Wmo werken we dit verder uit. In het plan van aanpak zijn uiteraard ook acties opgenomen die andere programma's raken, zoals Ruimte en bouwen en bedrijfsvoering.
Versterken basis structuur en afgestemde toegang
De sociale basis en de toegang zijn beter op elkaar afgestemd. Voor zowel jeugd als Wmo zien we dat meer casussen in de sociale basis worden opgevangen.
Om dit proces te kunnen volgen is onder andere de Monitor Sociaal domein ontwikkeld. We koppelen deze monitor aan het reguliere proces van planning & control, zodat het onderdeel wordt van het reguliere besluitvormingsproces. Verder is een verbeterslag gemaakt, zodat de cijfers digitaal beschikbaar komen.
Integraal sociaal domein
We hebben onderzocht welke vernieuwingen de afgestemde toegang kunnen versterken. Concretisering moet nog plaats vinden.

Inburgering: Per 1 januari 2021 zou de Nieuwe Wet Inburgering worden ingevoerd. In deze nieuwe wet krijgen gemeentes opnieuw de regie over de inburgering. De invoering van deze nieuwe wet is uitgesteld naar 2022.

Lasten, baten en saldo

Lasten

34.105.815

35,9 %

Baten

9.427.202

9,9 %

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45