Jaarrekening

Balans en toelichting

Balans en toelichting

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING   

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Grondslagen voor de waardering

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.
Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Immateriële vaste activa

Conform de notitie grondexploitatie 2019 van de commissie BBV kunnen voorbereidingskosten die worden gemaakt in de periode vóórdat de grondexploitatie wordt vastgesteld door de gemeenteraad, nog niet op onderhanden werk worden geactiveerd wanneer de betreffende BIE nog niet operationeel is. Deze kosten kunnen op basis van artikel 34 van het BBV worden geactiveerd als immateriële vaste activa onder de volgende voorwaarden:

  1. De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst van het Bro
  2. De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat;
  3. Plannen tot ontwikkeling van grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt moeten bestuurlijke instemming hebben, blijkend uit een raadsbesluit of - indien gedelegeerd - een

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.

Conform de notitie grondexploitaties 2019 van de commissie BBV zijn NIEGG en bouwgronden in exploitatie (BIE) die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen, op basis van een overgangsbepaling tegen de boekwaarde per 1 januari 2016 (ingangsdatum Wijzigingsbesluit) geherrubriceerd naar de materiële vaste activa. Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar.
Uiterlijk 31 december 2019 zal een toets plaatvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan zal dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden. Deze overgangsregeling geldt voor complex "Steegsche Velden Noord".
In de notitie "Grondbeleid in begroting en jaarstukken van 2019" heeft de commissie BBV de categorie "warme gronden" geïntroduceerd. Hieraan is door de commissie een aantal cumulatieve voorwaarden verbonden. De gronden voor de ontwikkeling van complex Steegsche Velden Noord voldoen aan de cumulatieve voorwaarden.
Dit betekent dat de gronden per 31-12-2020 blijven gewaardeerd tegen de bestaande boekwaarde en dat afwaardering niet aan de orde is.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, leningen u/g en overige   uitzettingen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in   mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van BV's of NV's zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs van de aandelen of   lagere marktwaarde. Bijdrage in activa van derden zijn opgenomen tegen het bedrag van de verstrekte bijdrageverminderd met de afschrijvingen.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Afschrijvingen

De afschrijving geschiedt onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar volgens de lineaire afschrijvingsmethode.
De afschrijving vangt aan in het jaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt of wordt aangeschaft.
De afschrijvingsduur is afgestemd op de economische levensduur.
De afschrijvingstermijnen zijn conform de Financiële Verordening 2020 welke op 27 januari 2020 is vastgesteld.   
Afschrijvingen vinden plaats volgens de afschrijvingstermijnen in onderstaande tabel.

Soort activa

Afschrijvingstermijn

Gronden en terreinen

geen afschrijving

Woonruimten

variërend van 15 tot 50 jaar

Bedrijfsgebouwen

variërend van 15 tot 50 jaar

Grond-, weg- en waterbouw

variërend van 10 tot 40 jaar

Vervoermiddelen

variërend van  8 tot 20 jaar

Machines, apparaten en installaties

variërend van  3 tot 30 jaar

Overige materiële vaste activa

variërend van  5 tot 25 jaar

 

Aan de investeringen wordt geen rente toegerekend.

Voorraden   

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de   lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden   toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden.

Vlottende activa

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening debiteuren wordt deels dynamisch (publiekrechtelijke debiteuren) en deels statisch (private debiteuren) bepaald.
De voorziening voor debiteuren - soza wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.   

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies, met uitzondering van de voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel.

De voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel betreft de pensioenverplichting ten behoeve van de   wethouders. Deze voorziening is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Hierbij zijn de sterftetabellen GBM/GBV 13-18 met rekenrente 0,082% gehanteerd.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen uiteen zijn gezet.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald door het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden aan het
verslag toe te rekenen kosten.
Het gerealiseerde resultaat wordt afzonderlijk in de balans opgenomen. De bestemming van het resultaat vindt plaats nadat de jaarrekening is vastgesteld.

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is onder de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen' het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

Eigen bijdragen op grond van de WMO

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als
gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

BALANS (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

600

398

Eigen vermogen

85.422

87.103

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

600

398

- Algemene reserves

22.818

25.749

- Bestemmingsreserves

59.510

60.774

- Gerealiseerde resultaat

3.094

580

Materiële vaste activa

52.128

49.693

Voorzieningen

13.640

13.867

- Investeringen met een economisch nut

42.172

41.615

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.646

3.815

- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de

- Egalisatievoorzieningen

1.765

2.088

  kosten een heffing kan worden geheven

240

250

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

8.229

7.964

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

9.716

7.828

Financiële vaste activa

5.481

6.868

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

150

178

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

77

77

- Onderhandse leningen van:

- Leningen aan woningbouwcorporaties

2.780

4.044

  - binnenlandse banken en overige financiële instellingen

0

28

- Overige langlopende geldleningen

2.624

2.570

- Waarborgsommen

150

150

- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

0

177

Totaal vaste activa

58.209

56.959

Totaal vaste passiva

99.212

101.148

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

32.806

39.795

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

13.026

7.489

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

32.795

39.778

- Kasgeldleningen

6.000

0

- Voorraad gereed product en handelsgoederen

11

17

- Overige schulden

7.026

7.489

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

24.638

11.256

Overlopende passiva

5.402

1.547

- Vorderingen op openbare lichamen

5.600

4.915

- De van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen

- Rekening-courantverhouding met het Rijk

14.779

3.179

  voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

1.765

1.006

  bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende

4.922

1.111

- Overige vorderingen

2.494

2.156

  begrotingsjaren

Liquide Middelen

424

409

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende

  begrotingsjaren komen

480

436

- Banksaldi

424

409

Overlopende activa

1.563

1.765

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde

  bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.563

1.765

Totaal vlottende activa

59.431

53.225

Totaal vlottende passiva

18.428

9.036

Totaal generaal

117.640

110.184

Totaal generaal

117.640

110.184

Bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of

garantstellingen zijn verstrekt. (Zie toelichting balans)

niet bekend

niet bekend

Toelichting op de balans per 31 december 2020
(bedragen  x € 1.000)

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa
 

 Specificatie immateriële vaste activa

Boekwaarde
per 31-12-2020

Boekwaarde
per 31-12-2019

600

398

Totaal

600

398

Verloopoverzicht 

Boekwaarde          1-1-2020

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Herrubricering

Boekwaarde        31-12-2020

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

voor een bepaald actief

398

206

0

0

0

0

4

600

Totaal

398

206

0

0

0

0

4

600

Specificatie kosten van onderzoek en ontwikkeling

Werkelijk
besteed t/m 2019

Werkelijk
besteed in 2020

Cumulatief
besteed t/m 2020

Onderzoek en ontwikkeling Steegsche Velden Noord

394

206

600

Transformatie stationsomgeving

4

-4

0

Totaal

398

202

600

Het bedrag van de herrubricering betreft de overheveling van de kosten van onderzoek en ontwikkeling van de transformatie stationsomgeving.

Materiële vaste activa

Specificatie materiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

Overige investeringen met een economisch nut

42.172

41.615

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding

van de kosten een heffing kan worden geheven

240

250

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

9.716

7.828

Totaal

52.128

49.693

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Verloopoverzicht overige investeringen met een economisch nut

Boekwaarde        31-12-2019

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaardering

Herrubricering

Boekwaarde       31-12-2020

Gronden en terreinen

5.363

949

308

0

0

0

0

6.004

Woonruimten

1

0

0

0

0

0

0

1

Bedrijfsgebouwen

30.164

1.843

0

1.148

0

30

0

30.829

Grond-, weg- en waterbouw

2.469

0

0

274

0

0

0

2.195

Vervoermiddelen

290

0

0

81

0

0

0

209

Machines, apparaten en installaties

2.615

160

0

662

0

0

0

2.113

Overige materiële vaste activa

713

202

0

94

0

0

0

821

Totaal

41.615

3.154

308

2.259

0

30

0

42.172

NIEGG’s en BIE’s die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen konden zonder afwaardering worden omgezet naar de materiële vaste activa tegen de boekwaarde per 1 januari 2016 (ingangsdatum wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016). Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar. Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde tegen de geldende bestemming (marktwaardetoets) van NIEGG’S en BIE’s die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen en zijn overgeboekt naar de materiële vaste activa. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan moet dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden. Deze overgangsregeling geldt voor complex 'Steegsche Velden Noord'. In de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019)' heeft de commissie BBV de categorie 'warme gronden' geïntroduceerd. Hieraan is door de commissie een aantal cumulatieve voorwaarden verbonden. De gronden voor de ontwikkeling van complex Steegsche Velden Noord voldoen aan de cumulatieve voorwaarden. Dit betekent dat de gronden per 31-12-2020 blijven gewaardeerd tegen de bestaande boekwaarde en dat afwaardering niet aan de orde is.

Steegsche Velden Noord
Per 1 januari 2016 bedroeg de boekwaarde € 1.773.000 en deze is opgenomen onder boekwaarde van de gronden en terreinen. Zie bovenstaande toelichting: de gronden voldoen aan de cumulatieve criteria voor 'warme gronden' en zijn bestemd voor gemeentelijke gebiedsontwikkeling. Mutaties op deze boekwaarde worden (maximaal 5 jaar) verantwoord onder immateriële vaste activa. Het streven is om voor Steegsche Velden Noord in het jaar 2021 een grondexploitatiecomplex inclusief een grondexploitatie vast te stellen.

De investeringen in gronden en terreinen bestaan uit aankoop grond vanuit de grondexploitatie voor de bouw van MFA Dijkstraten/IKC Platijn voor € 765.688, de aankoop van een perceel grond aan de Brem-Ringweg voor € 68.758 en aankoop gronden in Steegsche Velden Noord voor € 115.224. De desinvestering in gronden betreft de verkoop van gronden in Steegsche Velden Noord voor € 307.927 Zie verder onderdeel Bouwgrond in Exploiatatie onder de voorraden.

Belangrijke investeringen met een economisch nut

Beschikbaar
gesteld krediet

Werkelijk besteed
in 2020

Cumulatief
besteed t/m 2020

Grond MFA Dijkstraten/IKC Platijn

758

766

766

Bouw MFA Dijkstraten/IKC Platijn

3.767

1.739

1.832

Ondergrondse afvalcontainers

200

158

169

Automatiseringsprojecten

289

133

152

Totaal

5.014

2.796

2.919

 
Specificatie afwaarderingen met een economisch nut:

- afwaardering pand JP Coenstraat (voormalige muziekschool) in verband met sloop

De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Verloopoverzicht investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Boekwaarde
31-12-2019

Investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde 
31-12-2020

Grond-, weg- en waterbouw

0

801

0

801

0

Overige materiële vaste activa

250

0

10

0

240

Totaal

250

801

10

801

240

De bijdragen van derden betreft de rioolheffing.

Specificatie investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2020

Cumulatief besteed t/m 2020

Riolering H Hartstraat - Leeuwerikstraat

500

246

453

Reconstructie Secr. Janssenstraat e.o.

520

8

431

Riolering Mosselaarweg/Driehoekweg etc.

120

97

97

Herstel rioolontvangstputten de Wilg

54

50

58

Klimaatadaptiescan

75

81

81

Rioolrenovatie Breeven en Batadorp

375

62

188

Rioolrenovatie Hoge Akker

330

45

145

Rioolreiniging Heuveleind/Heivelden

165

165

165

Ombouw rioolput Nijverheidsweg

50

47

47

Totaal

2.189

801

1.665

Verloopoverzicht investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Boekwaarde 
31-12-2019

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde
31-12-2020

Grond-, weg- en waterbouw tot en met 2016

406

4

0

39

0

371

Overige materiële vaste activa tot en met 2016

7

0

0

3

0

4

Grond-, weg- en waterbouw vanaf 2017

7.070

3.962

0

141

1.894

8.997

Machines, apparaten en installaties vanaf 2017

345

12

0

13

0

344

Totaal

7.828

3.978

0

196

1.894

9.716

Belangrijke investeringen

Beschikbaar
gesteld krediet

Werkelijk besteed
in 2020

Cumulatief
besteed t/m 2020

Naestenbest o.a. Trompstraat

950

553

553

Infrastructuur De Vleut

2.304

774

3.102

Reconstructie H Hartstraat-Leeuwerikstraat

350

157

289

Brug Ekkersweijer

710

264

369

Mosselaarweg/Driehoekweg etc.

670

487

550

Weg De Maas/De Dieze

515

578

588

Openbare verlichting

481

466

466

Totaal

5.980

3.279

5.917

Het restant van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut bestaat uit de aanleg van de Slowlane en reconstructie van diverse wegen waaronder de Zandstraat, Fabrieksweg en Oirschotseweg. Tevens is er geïnvesteerd in de aanleg van slijtlagen op diverse wegen en ten slotte is er geïnvesteerd in plantsoenen in diverse wijken en bomen in het buitengebied.

De bijdragen van derden bestaat uit een bijdrage van het SRE voor de aanleg van de slowlane van € 118.144.
Voor de realisatie van de infrastructuur De Vleut is van diverse partijen een totale bijdrage ontvangen van € 1.775.910. De grootste bijdrage  van € 1.375.735 is ontvangen van Het kloppend Hart van het Groene Woud. Verder werd er een bijdrage ontvangen voor de aanleg van een parkeerterrein van € 186.745 en een bijdrage van het MRE voor de ontwikkeling van De Vleut voor € 160.000.

Financiële vaste activa

Verloopoverzicht

Boekwaarde
31-12-2019

Investeringen

Des-investeringen

Aflossingen

Boekwaarde
31-12-2020

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

77

0

0

0

77

Leningen aan woningbouwcorporaties

4.044

0

0

1.264

2.780

Overige langlopende geldleningen

2.570

450

0

396

2.624

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

177

0

0

177

0

Totaal

6.868

450

0

1.837

5.481

De deelnemingen betreffen aandelen in Brainport BV en aandelen NV BNG.

Specificatie investeringen in overige langlopende geldleningen

Verstrekt
bedrag

Verstrekte leningen zonnepanelenproject

369

Verstrekte starterleningen woningmarkt

30

Verstrekte lening  regionaal ontwikkelingsfonds werklocaties (ROW)

51

Totaal

450

Vlottende Activa

Voorraden

Specificatie

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:

 - strategische gronden (MVA)

0

0

 - voorziening afwaardering boekwaarden

0

0

0

0

 - niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

0

0

 - voorziening geraamde verliezen

0

0

0

0

Onderhanden werk gespecificeerd naar:

 - Bouwgrond in exploitatie (BIE)

59.807

52.690

 - Voorziening geraamde verliezen

-20.029

-19.895

39.778

32.795

Voorraad gereed product en handelsgoederen

17

11

Vooruitbetalingen

0

0

Totaal

39.795

32.806

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Verloopoverzicht

Boekwaarde
31-12-2019

Voorziening
31-12-2019

Balanswaarde 
31-12-2019

Investeringen
incl. oprenting

Opbrengsten

Winstuitname

Boekwaarde
31-12-2020

Voorziening
31-12-2020

Balanswaarde
31-12-2020

Molenstraat

423

-443

-20

205

0

0

628

-423

205

Dijkstraten

22.057

-10.384

11.673

1.182

10.505

0

12.734

-9.082

3.652

Steegsche Velden Oost fase A

3.009

-2.330

679

919

308

0

3.620

-2.700

920

Centrumplan

4.674

-3.794

880

52

0

0

4.726

-3.845

881

Aarlesche Erven

29.628

-3.062

26.566

1.354

0

0

30.982

-3.845

27.137

Totaal

59.791

-20.013

39.778

3.712

10.813

0

52.690

-19.895

32.795

Onderstaande tabel is een prospectie van de nog te maken kosten en opbrengsten van de bovenstaande BIE's:

Nog te maken kosten (nominaal)

47.490

Kostenstijging

4.211

Rente

0

Nog te maken kosten (eindwaarde)

51.701

Nog te maken opbrengsten (nominaal)

79.979

Opbrengstenstijging

2.327

Nog te maken opbrengsten (eindwaarde)

82.306

Nadelig resultaat (eindwaarde)

-22.084

Nadelig resultaat (NCW)

-19.895

Geactualiseerde grondexploitatie - gehanteerde parameters:

- Rente (conform BBV)

- Kostenstijging: 2021 en volgende jaren

- Opbrengstenstijging: 2022 en volgende jaren

- Disconteringsvoet (conform BBV)

De waardering van de bouwgronden in exploitatie (BIE) per 31 december 2020 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2021 en de uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses. Dit betreft de beste inschatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico's, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) worden herzien. Deze periodieke herziening kan - mede gezien de afhankelijkheid van de marktomstandigheden - leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening voor verlieslatende grondexploitaties.

Molenstraat
In 2020 is de Molenstraat als ontsluitingsweg woonrijp opgeleverd. Er zijn in 2020 geen kavels uitgegeven. Er resteren nog twee uitgeefbare kavels. Aan het woonrijp maken van de openbare ruimte rond deze kavels zijn nog enkele kosten verbonden, maar het merendeel van de kosten is reeds gemaakt. In 2020 zijn voornamelijk woonrijpmaakkosten voor de Molenstraat, sloopkosten aan de twee nog uitgeefbare kavels en plankosten gemaakt. De verwachte einddatum is 31-12-2022, uitgaande van de lopende juridische procedure. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig netto contante waarde saldo per 1-1-2021 geraamd van € 423.251 (dit was € 443.729 per 1-1-2020), waarvoor conform de BBV een voorziening is gevormd. De voorziening voor dit project is dan ook afgenomen met € 20.478.

Dijkstraten
In plan Dijkstraten zijn in 2020 alle kavels van fase 4 (133 kavels), 22 appartementen in fase 3 en de ondergrond onder de MFA verkocht. De school/MFA is in aanbouw. Fase 5 is nagenoeg bouwrijp, zodat hier de kavels vanaf 2021 verkocht kunnen worden. Fase 1 en 2 zijn inmiddels geheel woonrijp gemaakt. In fase 3 en fase 1 zijn nog appartementcomplexen te realiseren. De ontwikkeling hiervan is nog niet gestart. In fase 3 rest nog 2 uitgeefbare kavels. Het plan heeft een looptijd tot en met 2023 en is twee jaar korter dan vorig jaar ingeschat vanwege de voorspoedige verkopen in de laatste fasen. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 9.081.747 (NCW per 1-1-2021). Dit was 10.383.398 NCW per 1-1-2020 en betekent dan ook een afname van het verlies met € 1.301.657. Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Steegsche Velden Oost fase A
In plan Steegsche Velden Oost fase A zijn in 2020 5 kavels verkocht. Het plan is nagenoeg helemaal bouwrijp gemaakt. In 2021 zal het woonrijp maken worden afgerond. Er moeten nog 12 kavels worden verkocht. Een deel van deze kavels wordt omgezet naar andere typologieën woningen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Volgens planning wordt het bestemmingsplan in 2021 aan de raad ter vaststelling aangeboden. Vervolgens kunnen de resterende kavels in 2022 worden verkocht. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 2.699.693 (NCW per 1-1-2021). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Centrumplan
In 2020 is het vastgoed in ontwikkelvlek 1 opgeleverd (horeca, commerciële ruimte en 12 appartementen). De uitgifte van gronden in ontwikkelvek 2 is later in de tijd gefaseerd (1 jaar later gefaseerd in 2024). Dit is het gevolg van het onderzoek naar de scenario's voor de nieuw/verbouw van het gemeentehuis. Na realisatie van de opstalontwikkeling kan het resterende gebied woonrijp worden gemaakt (2026/2027). Door een vertraging in de uitgifte is de looptijd van het pan verlengd met 1 jaar (tot en met 2027). In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 3.845.017 (NCW per 1-1-2021). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Aarlesche Erven
De grondexploitatie voor plan Aarlesche Erven is door de raad op 17-6-2019 vastgesteld (gelijktijdig met het bestemmingsplan). Met ingang van 2019 kwalificeert het plan daarom als BIE. In het plan is het volgende programma opgenomen: 880 woningen, een school en een collectieve pluk/fruittuin. Het bouwrijp maken van fase 1 in 2020 gestart. De eerste uitgifte van gronden is gepland voor 2021. Het plan heeft een looptijd tot en met 2031. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 3.845.058 (NCW per 1-1-2021). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Verloopoverzicht

Nominale
waarde

Voorziening
oninbaarheid

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

Vorderingen op openbare lichamen

5.600

0

5.600

4.915

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk

14.779

0

14.779

3.179

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

1.765

0

1.765

1.006

Overige vorderingen:

Debiteuren

2.498

396

2.102

1.640

Overige

332

0

332

516

Totaal

24.974

396

24.578

11.256

Vorderingen op openbare lichamen
Dit betreft met name de afwikkeling van het BTW compensatiefonds 2020 voor € 5.051.210.

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk
De Wet Schatkistbankieren verplicht openbare lichamen om hun overtollige middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist (met uitzondering van een drempelbedrag).
Het drempelbedrag voor gemeente Best bedraagt in 2020 € 575.000 (gemiddeld per kwartaal).

De gemeente Best heeft gemiddeld per kwartaal de volgende bedragen op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist gehouden:

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten schatkist Rijk aangehouden middelen

425

428

439

416

Ruimte onder het drempelbedrag

150

147

136

159

Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

0

0

Specificatie debiteuren

Nominale
waarde

Voorziening
oninbaarheid

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

Debiteuren Sociale Zaken

1.174

303

871

741

Debiteuren overige

1.384

93

1.291

899

Totaal

2.558

396

2.162

1.640

Overlopende activa

Specificatie overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

 - Vooruitbetaalde bijdrage Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

345

337

 - Vooruitbetaalde bijdrage GGD

253

132

 - Vooruitbetaalde automatiseringskosten

335

354

 - Kosten verhaal derden

351

684

 - Overige

279

258

Totaal

1.563

1.765

Passiva

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Verloopoverzicht reserves

Boekwaarde         31-12-2019

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Boekwaarde       31-12-2020

Algemene reserves

Vrije algemene reserve

25.749

2.455

5.967

581

0

22.818

Totaal algemene reserves

25.749

2.455

5.967

581

0

22.818

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve afvalverwijdering

34

266

0

0

0

300

Algemeen culturele reserve

147

0

0

0

0

147

Reserve sociaal domein

1.001

0

94

0

0

907

Reserve gevolgen reorganisatie

254

0

45

0

0

209

Reserve ICT

1.625

480

836

0

0

1.269

Reserve buitensportaccommodatie

1.637

152

12

0

0

1.777

Reserve wegbeheer

13.491

477

2.208

0

0

11.760

Reserve speelelementen

723

35

0

0

0

758

Reserve groen

1.617

101

316

0

0

1.402

Risicoreserve grondexploitaties

16.519

118

2.483

0

0

14.154

Dekkingsreserves

23.726

4.263

1.162

0

0

26.827

Totaal bestemmingsreserves

60.774

5.892

7.156

0

0

59.510

Totaal reserves

86.523

8.347

13.123

581

0

82.328

 
In onderstaand overzicht wordt per reserve het doel van de reserve beschreven.

Reserve

Status reserve
per 31-12-2020

Algemene reserves

Vrije algemene reserve

Algemeen dekkingsmiddel voor incidentele uitgaven

gehandhaafd

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve afvalverwijdering

Ongewenste schommelingen opvangen in het tarief afvalstoffenheffing

gehandhaafd

Algemeen culturele reserve

Aankoop kunst, wijkaankleding in openbare ruimte en subsidiëring incidentele culturele activiteiten

gehandhaafd

Reserve sociaal domein

Opvangen van risico's binnen het sociaal domein

gehandhaafd

Reserve gevolgen reorganisatie

Afzonderen financiële gevolgen van reorganisatie; dekking garantiesalarissen

gehandhaafd

Reserve ICT

Tegengaan van schommelingen in de raming van baten en lasten vanwege investeringen in hardware/software

gehandhaafd

Reserve buitensportaccommodatie

In stand houden, vervangen en renoveren van buitensportaccommodaties

gehandhaafd

Reserve wegbeheer

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot wegbeheer

gehandhaafd

Reserve speelelementen

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot speelelementen

gehandhaafd

Reserve groen

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot vervanging openbaar groen

gehandhaafd

Risicoreserve grondexploitaties

Weerstandsvermogen waarmee risico's in de grondexloitaties worden afgedekt

gehandhaafd

Dekkingsreserves

Het activeren van investeringen die worden gedekt uit een reserve, waarvoor dat verplicht is op grond van het BBV. Lasten van de investering worden op deze wijze over de verwachte levensduur verspreid

gehandhaafd

Belangrijkste mutaties per reserve

Mutatie

Bedrag

Omschrijving mutatie

Vrije algemene reserve

Toevoeging:

581

toevoeging jaarresultaat 2019

2.436

storting ten laste van de risicoreserve grondexploitaties

Onttrekking:

1.926

onttrekking overheveling van 2019 naar 2020

620

onttrekking vrijval middelen grondexploitatie i.v.m. andere berekening rente over 2017-2020

736

onttrekking lasten covid-19

1.739

onttrekking ten gunste van de dekkingsreserve IKC Dijkstraten

Egalisatiereserve afvalverwijdering

Toevoeging:

255

storting ten laste van de vrije algemene reserve

Reserve sociaal domein

Onttrekking:

94

onttrekking transformatiebudget sociaal domein

Reserve gevolgen reorganisatie

Onttrekking:

45

uitkering garantiesalarissen

Reserve ICT

Toevoeging:

480

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

836

onttrekking ten behoeve van werkelijke uitgaven ICT

Reserve buitensportaccommodatie

Toevoeging:

152

storting ten laste van exploitatie

Reserve wegbeheer

Toevoeging:

477

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

2.208

onttrekking reconstructie diverse wegen ten gunste van dekkingsreserve wegbeheer

Reserve speelelementen

Toevoeging:

35

storting ten laste van exploitatie

Reserve groen

Toevoeging:

101

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

316

onttrekking diverse groenprojecten ten gunste van dekkingsreserve groen

Risicoreserve grondexploitaties

Toevoeging:

118

storting ten laste van de voorzieningen toekomstige verliezen bouwgrondexploitatie

Onttrekking:

2.436

onttrekking ten gunste van de vrije algemene reserve

Dekkingsreserves

Toevoeging:

2.208

storting in dekkingsreserve wegbeheer ten laste van reserve wegbeheer 

1.739

storting in IKC Dijkstraten ten laste van de vrije algemene reserve

316

storting in dekkingsreserve groen ten laste van reserve groen

Onttrekking:

1.135

afschrijvingen op activa 2020

Voorzieningen

Verloopoverzicht

Boekwaarde
31-12-2019

Toevoeging

Vrijval

Onttrekking

Boekwaarde
31-12-2020

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

3.815

51

220

0

3.646

Egalisatievoorzieningen

Voorziening gemeentelijke gebouwen

2.088

331

654

0

1.765

Van derden verkregen middelen die specifiek

besteed moeten worden

Voorziening rioolbeheer

7.964

1.066

801

0

8.229

Totaal

13.867

1.448

1.675

0

13.640

Doel van de voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening uitkeringsverplichtingen

Opvangen van fluctuaties in uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

voormalig personeel

Dekking uitkeringen aan gewezen burgemeesters/wethouders

Egalisatievoorzienigen

Voorziening gemeentelijke gebouwen

Opvangen van fluctuaties in onderhoud van de gemeentelijke gebouwen

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Voorziening rioolbeheer

Betreft spaardeel voor vervangingsinvesteringen; opvangen fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot rioolbeheer

Belangrijke mutaties

Bedrag

Omschrijving mutatie

Voorziening uitkeringsverplichtingen

Toevoeging:

51

sorting n.a.v. actualisatie berekening

voormalig personeel

Onttrekking:

220

uitkeringen aan voormalig personeel

Voorziening gemeentelijke gebouwen

Toevoeging:

331

storting ten laste van de exploitatie

Onttrekking:

258

divers onderhoud gemeentehuis waaronder vervanging brandmeldinstallatie

en vervangen gevelbekleding oudbouw

185

divers onderhoud sporthal Naestenbest waaronder aanpassing

waterinstallatie en verlichting

131

vrijval onderhoudsvoorziening muziekschool JP Coenstraat 40 in verband

met sloop van het pand

Voorziening rioolbeheer

Toevoeging:

1.066

storting ten laste van de exploitatie

Onttrekking:

245

riolering H Hartstraat - Leeuwerikstraat

62

riolering Breeven en Batadorp

97

riolering Mosselaarweg//Driehoekweg etc

81

klimaatadaptiescan

165

riolering heuveleind/Heivelden

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Verloopoverzicht

Boekwaarde
31-12-2019

Vermeerdering

Aflossingen

Boekwaarde
31-12-2020

Onderhandse leningen

28

0

28

0

Waarborgsommen

150

0

0

150

Totaal

178

0

28

150

Per 31-12-2020 zijn alle aangegane langlopende geldleningen afgelost.

Vlottende passiva

Specificatie

Boekwaarde 
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

12.867

7.489

Overlopende passiva

5.402

1.547

Totaal

18.269

9.036

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De boekwaarde van de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaat uit een opgenomende kasgeldlening van € 6.000.000
Deze kasgeldlening loopt tot en met 16 augustus 2021 tegen een rentevergoeding van 0,400%.
De overige netto vlottende schulden van € 6.867.000 zijn hieronder gespecificeerd.

Specificatie overig netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Boekwaarde 
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

Crediteuren jeugd

223

210

Crediteuren wmo

356

430

Crediteuren overige

3.095

2.967

Nog te betalen aan zorgaanbieders jeugd en wmo

750

1.839

Nog te betalen leenbijstand zelfstandigen

0

250

BTW

0

14

Nog te betalen kosten

2.602

1.779

Totaal

7.026

7.489

Het saldo van nog te betalen leenbijstand zelfstandigen van € 249.997 is overgeheveld naar overlopende passiva.

Overlopende passiva

Specificatie overlopende passiva

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

De van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren

4.922

1.111

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen

480

436

Totaal

5.402

1.547

Verloopoverzicht van de van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Boekwaarde
31-12-2019

Toevoegingen

Vrijgevallen
bedragen

Boekwaarde
31-12-2020

Vooruitontvangen subsidie Slowlane

129

0

74

55

Vooruitontvangen subsidie BOR-locaties

916

0

0

916

Vooruitontvangen subsidie geluidssanering

61

0

0

61

Vooruitontvangen subsidie onderwijs achterstanden beleid

5

119

0

124

Vooruitontvangen subsidie verkeersveiligheidmaatregelen

0

744

0

744

Vooruitontvangen subsidie Sinti

0

194

0

194

Vooruitontvangen subsidie Ministerie SZW Tozo levensonderhoud

0

2.241

0

2.241

Vooruitontvangen subsidie Ministerie SZW Tozo bedrijfskapitaal

0

378

0

378

Vooruitontvangen kapitaalverstrekkingen Bbz Ministerie SZW

0

158

0

158

Vooruitontvangen subsidie makersregeling kunstlocatie Brabant

0

50

0

50

Vooruitontvangen subsidie Ministerie Financien regeling spec uitk gedup toeslagen

0

1

0

1

Totaal

1.111

3.885

74

4.922

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Waarborgen en garanties

Hieronder zijn de borgstellings- / gemeentegarantieverplichtingen opgenomen per 31 december 2020. Voor zover zich mutaties hebben voorgedaan buiten
de reguliere aflossingen worden deze toegelicht.

Het saldo van de niet uit de balans blijkende waarborgen en gemeentegaranties kan als volgt worden gespecificeerd:

A. Rechtstreekse borgstellingen door de gemeente Best*

Bedragen x € 1.000

Oorspronk.
bedrag

Restantbedrag
31-12-2019

Aflossing

Restantbedrag
31-12-2020

% Borgstelling

Waarborg 
31-12-2019

Waarborg 
31-12-2020

Stichting Archipel (Kanidas)

3.720

2.205

140

2.065

100 %

2.205

2.065

HVO / Dellta Lloyd, tbv div medewerkers

342

310

0

310

100 %

310

310

Mixed Hockey Club Best

125

45

29

16

100 %

45

16

Stichting Abocuna

300

263

6

257

100 %

263

257

Totaal rechtstreekse borgstellingen:

4.487

2.823

175

2.648

2.823

2.648

B. Achtervangborgstellingen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)*

Bedragen x € 1.000

Oorspronk.
bedrag

Restantbedrag
31-12-2019

Aflossing

Restantbedrag
31-12-2020

% Borgstelling

Waarborg 
31-12-2019

Waarborg 
31-12-2020

Woonbedrijf (WSW43520)

14.000

7.568

957

6.611

*

7.568

6.611

Woonstichting 'Thuis (WSW26851)

10.243

2.262

707

1.555

*

2.262

1.555

Woonstichting 'Thuis (WSW34847)

3.329

2.501

75

2.426

*

2.501

2.426

Woonstichting 'Thuis (WSW37969)

5.033

3.526

150

3.376

*

3.526

3.376

Woonstichting 'Thuis (WSW38025)

4.000

4.000

0

4.000

*

4.000

4.000

Woonstichting 'Thuis (WSW42359)

10.000

10.000

0

10.000

*

10.000

10.000

Woonstichting 'Thuis (WSW42360)

10.000

10.000

0

10.000

*

10.000

10.000

Woonstichting 'Thuis (WSW47587)

5.000

5.000

5.000

0

*

5.000

0

Woonstichting 'Thuis (WSW49884)

10.000

0

0

10.000

*

0

10.000

Woonzorg Nederland (WSW42482)

2.443

1.564

98

1.466

*

1.564

1.466

Totaal achtervangborgstellingen WSW

74.048

46.421

6.987

49.434

46.421

49.434

* Toelichting achtervangborgstellingen WSW:
Bij achtervangborgstellingen via het WSW worden de schulden allereerst verhaald op de activa van de woningcorporatie die in de problemen gekomen is. Daarna wordt een aanspraak gedaan op de buffers van het WSW. Als de buffers van de WSW onvoldoende zijn, wordt de gemeente als achtervanginstantie aangesproken.

C. Achtervangborgstelling in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)*

Bedragen x € 1.000

Oorspronk.
bedrag

Restantbedrag
31-12-2019

Aflossing

Restantbedrag
31-12-2020

% Borgstelling

Waarborg 
31-12-2019

Waarborg 
31-12-2020

Borgstellingen NHG t/m 2010, aandeel Best

niet bekend

131.000

nog niet bekend

info juli 2021**

*

131.000

info juli 2021**

* Toelichting achtervangborgstellingen NHG:
Tot en met 2010 was de gemeente tezamen met het rijk risicodrager bij verstrekkingen in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie. Vanaf 2011 fungeert alleen het rijk als risicodrager. De achtervangconstructie die van toepassing is voor de gemeente Best (dus over het saldo leningen t/m 2010) werkt als volgt: allereerst worden schulden verhaald op de bezittingen van de schuldenaar en/of via een betalingsregeling. Als dit geen soelaas biedt, dan worden de buffers van de NHG aangesproken. Als de buffers van de NHG dalen onder een bepaald niveau zijn gemeente en het Rijk (ieder voor 50%) verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die deze regeling uitvoert. De kans dat een beroep gedaan wordt op een gemeentelijke achtervang wordt minimaal geacht.

** De informatie over het saldo per 31-12-2020 komt in juli 2021 beschikbaar.

Eigen bijdrage op grond van de WMO
Bij het gebruikmaken van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een (mogelijke) bijdrage van de aanvrager verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat gemeenten geen zekerheden omtrent de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen verkrijgen.   

Overige verplichtingen
De gemeente heeft binnen diverse grondexploitaties inspannings- en resultaatverplichtingen op zich genomen voor het opleveren van bouwrijpe percelen woningbouw.
Deze verplichtingen zijn verwerkt in de grondexploitaties en bijbehorende risico-analyses   

Financiële gevolgen van mogelijk juridische geschillen worden meegenomen in de actualisatie van de risico’s die benodigd zijn voor de berekening van het weerstandsvermogen.
Deze worden jaarlijks verwerkt in de programmabegroting.

Het COVID-19 virus
Het COVIV-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45