Jaarrekening

Resultaat en toelichting

Resultaat en toelichting

Het overzicht van baten en lasten per programma en resultaatgebied is opgenomen in het jaarverslag onder de betreffende programma's. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening (realisatie) is opgenomen in de programmaverantwoording bij het betreffende resultaatgebied onder het kopje ‘Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 en realisatie 2020’. Deze analyse maakt onderdeel uit van de jaarstukken.

Toelichting resultaat

 

Bedragen in euro’s (- = nadelig)

Begrotingssaldo bij vaststelling op 11 november 2019 excl. 1e wijziging 

1.147.489

Vastgestelde begrotingswijzigingen (W1 t/m W9)

181.479

Vastgestelde wijzigingen conform 1e t/m 3e financiële rapportage

729.663

Overhevelingen van 2020 naar 2021 conform 3e financiële rapportage (W9)

1.838.610

Te verwachten batig saldo 2020

3.897.241

Mutaties op hoofdlijnen na de 3e financiele rapportage:

Extra storting in voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

-51.000

Hogere uitgaven voor gemeentewerf

-61.000

Hogere uitgaven voor wegbeheer

-235.000

Hogere uitgaven voor onderhoud plantsoenen/bomen

-196.000

Hogere uitgaven afgewikkelde complexen

-181.000

Lagere uitgaven bevordering toerisme 

81.000

Lagere uitgaven participatie

131.000

Lagere uitgaven werk & inkomen

222.000

Hogere uitgaven WMO, m.n. huishoudelijke ondersteuning

-280.000

Lagere uitgaven preventief jeugdbeleid

260.000

Hogere uitgaven specialistische jeugdhulp

-219.000

Hogere lasten/lagere baten van afvalverwijdering en -verwerking/ BTW

-209.000

Hogere uitgaven projectkosten Omgevingswet   

-103.000

Hogere uitgaven/ lagere baten kostenverhaal derden 

-296.000

Onderzoek transformatie Stationsgebied (financieel technische omzetting)

-158.000

Lagere toerekening apparaatskosten aan grondexploitaties 

-577.000

Lagere toerekening apparaatskosten aan investeringen 

-328.000

Hogere legesopbrengsten omgevingsvergunningen

153.000

Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds 

115.000

Niet compensabele btw

-97.000

Uitspraak belastindienst: extra compensabele btw re-integratie 2013 t/m 2019

221.000

Ontvangen subsidie ontwikkeling De Vleut

166.000

Overige verschillen (< 50.000)  

-321.144

Totaal mutaties

-1.963.144

Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch)

1.934.097

Overlopende posten waaraan in 2021 een bestemming wordt gegeven: 

Niet uitgegeven butgetten met betrekking tot Covid-19:

Organiseren Tweede Kamerverkiezingen 2021

30.828

Toezicht- en handhavingskosten

58.145

Borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur

128.966

Oninbare vorderingen/kwijtscheldingen belastingen

13.000

Meerkosten corona zorgaanbieders Jeugdwet

45.949

Meerkosten corona zorgaanbieders Wmo (ged. algemene uitkering decembercirc.)

36.618

Re-integratie bijstandsgerechtigden (algemene uitkering decembercirc.)

22.919

Schuldenbeleid, aanpak armoede en schulden (algemene uitkering decembercirc.) 

16.645

Bijz. bijstand, aanpak armoede en schulden (algemene uitkering decembercirc.) 

5.774

Uitvoeringskosten Tozo

200.434

Lagere personeelslasten (kosten recepties/afdelingsbudget)

9.869

Extra uitgaven met betrekking tot thuiswerken

3.772

Totaal overlopende posten m.b.t. Covid-19

572.919

Overige overlopende posten:

Regionale samenwerking

54.000

Advies en geluidmetingen bij evenementen

49.000

Bereikbaarheidsagenda  

71.000

Culturele hotspot

37.000

Regionaal Historisch Centrum

20.000

Combinatiefunctionarissen                 

117.000

Culturele activiteiten

39.000

Integrale wijkontwikkeling

23.000

Duurzaamheid 

87.000

Geluidsonderzoeken (geluidssanering Oirschotseweg)

8.500

Opstellen omgevingsvisie/plan

39.000

Landschapsfonds (storting groenfonds Dijkstraten)

25.778

Opleidingsbudget

17.000

Totaal overige overlopende posten

587.278

Totaal overlopende posten

1.160.197

Batig rekening resultaat

3.094.294

 

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45