Jaarrekening

Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens

Gegevens 2020
bedragen x € 1

M. Baijens

M. Mesdag

C. Noordman

Functiegegevens5

griffier

griffier

gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2020

0101-3105

0101-3112

0101-3112

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

31.200

80.614

116.626

Beloningen betaalbaar op termijn

6.429

13.319

20.419

Subtotaal

37.629

93.933

137.045

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

83.475

201.000

201.000

`' -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

0

0

0

Bezoldiging

37.629

93.933

137.045

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12

nvt

nvt

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

nvt

nvt

Gegevens 2019

bedragen x € 1

M. Baijens

M. Mesdag

C. Noordman

Functiegegevens

griffier

griffier

gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2019

0101-3112

0101-3112

0101-3112

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

85.180

73.955

114.130

Beloningen betaalbaar op termijn

14.958

12.055

19.570

Subtotaal

100.138

86.010

133.700

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

194.000

Bezoldiging

100.138

86.010

133.700

 

Gegevens 2020

N. van Hooy

bedragen x € 1

Functiegegevens

Interim gemeentesecretaris

Kalenderjaar

2.020

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

1603-3112

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

10

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

1.328

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

193

Maxima op basis van de normbedragen per maand

242.000

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

                             199.200

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

ja

Bezoldiging in de betreffende periode

199.200

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

199.200

 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

nvt

Bezoldiging

199.200

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
In het jaar 2020 zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband gedaan aan
topfunctionarissen binnen de gemeente Best. Aan overige medewerkers zijn geen uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband gedaan welke de WNT norm voor 2020 overschrijden.

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45