Jaarrekening

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld 2020

Som van Lasten realisatie

Som van Baten realisatie

Som van Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning

                           24.787.106

                        -63.422.024

-38.634.917

01 - Bestuur

                              2.175.439

                              -294.062

1.881.377

010 - Mutaties reserves

                              8.346.794

                        -13.122.131

-4.775.337

011 - Resultaat vd rekening baten en lasten

                              3.094.294

                                            -  

3.094.294

02 - Burgerzaken

                                 525.083

                              -321.291

203.792

04 - Overhead

                              9.988.071

                              -179.460

9.808.612

05 - Treasury

                                    26.694

                              -596.162

-569.468

061 - OZB woningen

                                 329.698

                           -3.505.955

-3.176.257

062 - OZB niet-woningen

                                             -  

                           -2.315.372

-2.315.372

064 - Belastingen overig

                                 148.757

                              -143.104

5.653

07 - Alg.uitkering en ov.uitk.Gemeentefonds

                                      4.952

                        -42.397.725

-42.392.773

08 - Overige baten en lasten

                                 152.739

                              -546.762

-394.023

09 - Vennootschapsbelasting (VPB)

                                    -5.415

                                            -  

-5.415

1 - Veiligheid

                              2.729.167

                              -245.200

2.483.967

11 - Crisisbeheersing en brandweer

                              1.407.814

                                 -91.436

1.316.378

12 - Openbare orde en veiligheid

                              1.321.353

                              -153.764

1.167.589

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

                              3.143.638

                              -437.846

2.705.792

21 - Verkeer en vervoer

                              2.990.591

                              -427.077

2.563.515

22 - Parkeren

                                    76.406

                                 -10.719

65.686

25 - Openbaar vervoer

                                    76.641

                                         -50

76.591

3 - Economie

                              1.136.602

                              -473.229

663.373

31 - Economische ontwikkeling

                                 868.877

                              -383.839

485.038

33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

                                    38.411

                                 -17.209

21.202

34 - Economische promotie

                                 229.314

                                 -72.181

157.133

4 - Onderwijs

                              1.978.967

                              -686.252

1.292.714

42 - Onderwijshuisvesting

                                 773.208

                              -165.624

607.584

43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

                              1.205.759

                              -520.628

685.131

5 - Sport, cultuur en recreatie

                              6.044.482

                           -1.275.065

4.769.417

51 - Sportbeleid en activering

                                 215.099

                                 -45.000

170.099

52 - Sportaccommodaties

                              1.786.623

                              -701.771

1.084.852

53 - Cultuurpresentatie,-productie,-participatie

                                 795.372

                                 -37.754

757.618

54 - Musea

                                 107.016

                                            -  

107.016

55 - Cultureel erfgoed

                                 101.531

                                            -  

101.531

56 - Media

                                 586.193

                              -105.907

480.286

57 - Openbaar groen en recreatie

                              2.452.648

                              -384.633

2.068.015

6 - Sociaal domein

                           32.428.953

                           -9.246.421

23.182.531

61 - Samenkracht en burgerparticipatie

                              3.120.455

                              -112.883

3.007.571

62 - Wijkteams

                              1.332.940

                              -263.312

1.069.628

63 - Inkomensregelingen

                           10.946.193

                           -8.767.546

2.178.647

64 - Begeleide participatie

                              3.281.779

                                   -7.623

3.274.156

65 - Arbeidsparticipatie

                              1.543.204

                                 -20.708

1.522.496

66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

                                 877.898

                                   -9.650

868.248

671 - Maatwerkdienstverlening 18+

                              5.270.346

                                 -59.853

5.210.493

672 - Maatwerkdienstverlening 18-

                              5.378.595

                                   -4.845

5.373.750

682 -  Geëscaleerde zorg 18-

                                 677.542

                                            -  

677.542

7 - Volksgezondheid en milieu

                              7.516.681

                           -6.297.270

1.219.411

71 - Volksgezondheid

                              1.098.669

                                            -  

1.098.669

72 - Riolering

                              1.754.172

                           -2.480.558

-726.386

73 - Afval

                              3.744.101

                           -3.761.583

-17.482

74 - Milieubeheer

                                 911.804

                                 -40.132

871.673

75 - Begraafplaatsen en crematoria

                                      7.935

                                 -14.998

-7.063

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw.

                           15.251.439

                        -12.933.726

2.317.712

81 - Ruimtelijke ordening

                              1.876.440

                              -534.296

1.342.144

82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

                           11.789.267

                        -11.329.979

459.287

83 - Wonen en bouwen

                              1.585.732

                           -1.069.451

516.281

Eindtotaal

                         190.034.069

                      -190.034.069

0

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45