Programma's

Verkeer en openbare ruimte

In dit programma leest u wat wij lokaal en in regionaal verband doen aan het verkeer en in de openbare ruimte om de kwaliteit van de leefomgeving in Best te vergroten. Zo proberen we de bereikbaarheid voor fiets, auto en openbaar vervoer te verbeteren. Daarbij houden we rekening met de uitgangspunten die wij hebben voor verkeersveiligheid en milieu. Voor de openbare ruimte hanteren we als uitgangspunt: 'schoon, heel en veilig'.

Het merendeel van de activiteiten in het programma 'verkeer en openbare ruimte' is uitvoerend van aard. Uitzonderingen hierop zijn de activiteiten gericht op de bereikbaarheid van Best en de regio, daar waar de gemeente een regierol heeft (samen met andere gemeenten). En de mensgerichte verkeerseducatie, wat door de gemeente wordt gefaciliteerd.  Steeds meer heeft de gemeente een meewerkende rol bij initiatieven van inwoners en organisaties.

Bij klachten over verkeer, mobiliteit of bij voorstellen tot verbetering en ideeën vanuit inwoners of bedrijven, gaat de gemeente in gesprek. Zijn er op initiatief van de gemeente voornemens op het gebied van verkeer of parkeren? Dan is er altijd sprake van overleg met directe belanghebbenden. Ook bij regionale ontwikkelingen kunnen onze inwoners en bedrijven belanghebbenden zijn en voeren we met hen overleg over deze ontwikkelingen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

7.890.676

8,3 %

Baten

3.099.461

3,3 %

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45