Programma's

Overhead

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Rekening 2019

Vastgestelde Begroting 2020

Gewijzigde Begroting 2020

Rekening 2020

Lasten

8.712

9.241

9.963

9.988

Baten

137

131

131

179

Saldo

8.575

9.110

9.832

9.809

Stortingen in de reserves

475

480

480

480

Bijdragen uit de reserves

575

803

1.108

980

Saldo na bestemming

8.475

8.787

9.204

9.309

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ?

Lasten
In het resultaatgebied 12.1 Overhead zijn de lasten € 25.000 hoger.

De belangrijkste verschillen:

  • Hogere lasten als gevolg van de met ingang van 2020 afgesloten WGA eigenrisicodragersverzekering (€ 80.000 nadelig). Hier staan lagere loonkosten lagere premieafdracht) voor de werkgever tegenover (verspreid over de programma's)
  • Hogere lasten gemeentewerf ( € 61.000 nadelig)
  • De overige verschillen (€ 116.000 voordelig) zijn voornamelijk het gevolg van de onderuitputting van personeelslasten. Dit maakt onderdeel uit van het totaal resultaat op personeelslasten. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Baten

In het resultaatgebied 12.1 overhead zijn de baten € 48.000 hoger.
Dit is voornamelijk het gevolg van terugontvangen salarissen en uitkeringen. Dit maakt onderdeel uit van het totaal resultaat op personeelslasten. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45